Colorful Phuket Countdown 2015

“ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ แห่งดินแดนมหัศจรรย์เรืองแสง
ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ชาวภูเก็ต”

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558

 

สนามชัยอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่29 – 31 ธันวาคม2557

 

หลักการและเหตุผล

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นเทศกาลสากลที่ทุกคนให้ ความสําคัญ ถือเป็นงานใหญ่สุดท้าย
ของปี และตลอดทั้งปี ที่ผ่านมาทุกคนต้ องเจอกั บปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหานํ ้ามั นที่ขึ ้นลงตลอดเวลา จึงทําให้ทุกคนต่างก็ตึงเครียดกั บปัญหาดั งกล่าว การจั ดงานครั ้งนี ้มุ่งหวั งให้งาน Colorful Phuket Countdown 2015 เป็นสัญลักษณ์สากลแห่งการเฉลิมฉลองที่ส่งความสุข ความสมหวัง และเป็นงานที่ สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน

Colorful Phuket Countdown 2015 จึงเกิดขึ ้นด้ วยความร่วมมือจากภาครั ฐภาคเอกชน ประชาชนชาวภูเก็ต
ที่เล็งเห็นถึงศั กยภาพของภูเก็ต ในการที่ จะเป็นDestination ของนั กท่องเที่ ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี จึงเกิดการรวมตัวในกลุ่มผู้ประกอบการด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนกันให้ เกิดงานเทศกาลส่งท้ายปี ที่ยิ่งใหญ่ และขยายวงกว้างไปสู่งานเทศกาลส่งท้ายปีระดับสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เชิญชวนให้ทุกคนร่วมสร้างวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองแบบใหม่ โดยการจับมือกัน นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่

โดยตําแหน่งของการจัดงานเป็นพื้นที่ สนามชัยอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตสนามฟุตบอลสนามชัยภูเก็ต
สวยงามและสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ ของส่วนรวมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา ใช้ เป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเคลื่อนขบวนประกอบพิธี การสําคัญๆ ของจังหวัดใช้ฝึกแปรขบวนหรือเล่นกีฬาของนักเรียนหรือนักศึกษาหน่วยงานต่างๆ ใช้ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปใช้ เป็นสถานที่ออกกําลังกาย

ทั้งนี ้ที่ดินบริเวณสนามชัย เป็นที่ดิ นประวัติ ศาสตร์ เป็นสถานที่ชุมนุมของกองทหารเสือป่าตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 6 ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ประชาชนส ่วนใหญ่และราชการทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ หลายประการ

การจั ดงานครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง การแสดงคอนเสิร์ต ศิลปวัฒนธรรม
ที่อลังการ พร้อมจัดให้มี การแสดงกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยติดตั้งระบบ Effect ที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภาคบันเทิงจากกลุ่มศิลปินจากค่ายต่างๆ บนเวทีกลาง อันจะเป็นสัญลักษณ์ส่งเสริมภาพแห่งการเฉลิมฉลองได้ อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศร่วมอาเซียนอีก9 ประเทศ กําลั งมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี58 ทุกภาคธุรกิจกําลั งจับจ้องจุดเปลี่ยนผ่านนี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี ความเข้มแข็ง และสร้างรายได้ มหาศาลให้ประเทศ จนกลายเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภูเก็ตถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และภูเก็ตยังถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์ กลางการท่องเที่ยวของประชาคมอาเซียนก็ ว่ าได้ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ ใกล้กับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศสิงคโปร์

การจัดงานColorful Countdown Phuket 2015 ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียง และรายได้ เข้าสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งความสุขให้ ชาวเมืองภูเก็ตมาร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน
2.เพื่อเป็นการร่วมต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่
3.เพื่อเป็นการยกระดับการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองภูเก็ตสู่ความเป็นสากล
4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเมืองภูเก็ตไปทั่วประเทศ
5.เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยรวมถึงส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงปีใหม

 

แนวคิดของการจัดงาน

ส่งความสุขความสนุก สู่พี่น้องชาวภูเก็ต ด้วยการนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ โดยการจัดกิจกรรมแบบมันส์ๆ ตลกขบฮา เผื่อผ่อนคลายความเครียด และจัดความสําราญด้านดนตรี เสียงเพลง สายลม การแสดงที่อ่อนช้อย สวยงาม

 

รูปแบบการจัดภายในงาน

1. จัดตกแต่งบริเวณงานสัมผัสบรรยากาศมหั ศจรรย์สีสันโลกอันดามัน ท่ามกลางโคมไฟนานาชาติหลากสีสัน และความสวยงามประทับใจกลางใจเมืองภูเก็ต
2. จัดให้มี นาฬิกาCountdown ติดตั้งบริเวณงาน ก่อนวันงาน1 สัปดาห์
3. จัดลานกิจกรรมวัยมัน รอบๆ บริเวณงาน ไม่ว่าจะเป็น
– การแสดงและการโชว์ต่าง ๆ
– การร่วมสนุกกั บเกมส์มันๆ กับกิจกรรมต่างๆ
4. จัดโซนจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
5. จัดเวทีกลางสําหรับการจัดการแสดงต่างๆ และสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 

การประชาสัมพันธ์

1. เชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
2. ส่งข่าวผ่านรายการข่าวทางสถานีช่องต่างๆ เช่น3,5,7,9,11, Thai PBS, Nation Channel, ASTV
3. ออกหนังสือเชิญร่วมงานไปยังหน่วยงานราชการสําคัญๆ ทั่วประเทศ
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเคเบิ้ลจังหวัดภูเก็ ต
5. ออกรายการวิทยุผ่านช่วงประชาสัมพันธ์ของคลื่นต่างๆ
6. ติดประกาศโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ และติดไวนิลประชาสัมพันธ์
7. ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือพิมพ์ชั้นนําของประเทศ
8. ประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
9. แถลงข่าวส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ต

 

เป้าหมายการจัดงาน

เพื่อเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวภายในเมืองภูเก็ต ให้สูงขึ้นในช่วงปีใหม่ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
เดินทางท่องเที่ยวสู่ภูเก็ตตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม

ระหว่ างวันที่ 29 ธันวาคม2557 – 31 ธันวาคม2557

 

Event & Activity

พบกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ตลอดระยะเวลา 3 วัน ร่วมเล่นเกมส์และลุ้นรับของขวัญปีใหม่ วงดนตรีแบนด์ต่างๆ มาร่วมสนุกพร้อมกับเหล่า DJ จากคลื่นต่างๆ มาร่วมเปิดร้องเพลงเพราะๆ เคล้าลมหนาว

 

Booth สปอนเซอร์

ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมของสปอนเซอร์ภายในบูธ มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกพร้อมแจกของรางวัลมากมาย

 

Hands Experience Zone

เป็นPre Event ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ธันวาคม2557 บริเวณสนามกีฬาสนามชัยซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่ จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าที่ บริเวณนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็นโซน

โซนที่ 1 : โซนเฉลิมฉลองความสุข

ความสุข โดยตกแต่งในtheme เฉลิมฉลองวันคริสต์มาส และของขวัญซึ่งเป็นสั ญลักษณ์แทนความสุข ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นช่วงเวลาแห่งการให้ เป็นช่วงเวลาที่จิตใจของทุกคนเปล่งประกายไปด้ วยความสงบสุขและความปรารถนาดี

โซนที่ 2 : โซนความสามัคคีความรักจุดศูนย์รวมดวงใจของทุกคน คือ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

แสดงถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทําเพื่อปวงชนชาไทย

โซนที่ 3 : โซนใต้ท้องทะเล สัญลักษณ์ของเมืองภูเก็ต

ออกแบบเป็นใต้ท้องทะเลอันดามัน สัญลักษณ์ของเมืองภูเก็ต

โซนที่ 4 : เวที

บนเวทีตกแต่งให้ สวยงาม มีกิจกรรมการแสดง และดนตรีจากศิลปินดารามากมาย ตลอดระยะเวลา3 คืน

2015_pic_2

โซนที่ 5 : Sponsor

จัดบริเวณพื้นที่สําหรับSponsor ภายในงานได้ออกบูธ

โซนที่ 6 : จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

จัดบริเวณจําหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม พร้อมบริการโต๊ะ-เก้าอี้ให้ผู้เข้าชมงานได้นั้งประทานอาหาร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

– ผู้เข้าร่วมงานไม่ตํ่ากว่า 50,000 คน
– ประชาชนชาวภูเก็ตได้ร ่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างสนุกสนาน
– นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักเทศกาลงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ต
– เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลช่วงปีใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ
– กระตุ้นให้ ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจับจ่ายในช่วงปีใหม่

 

ภาพการส่งพระอาทิตย์สุดท้ายของปี2556
โดยถ่ายทอดสดจากปลายแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

2015_pic_3

การประกวดยุวทูตวัฒนธรรม  Colorful Countdown Phuket 2015 

วัตถุประสงค์

เพื่ อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ร ่วมสืบสานให้คงอยู่กับสังคมไทยและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ เยาวชนได้ แสดงความพิเศษด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รวมถึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของไทยและการท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมๆ กับกิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ที่จะได้รับมอบหมายในอนาคตรูปแบบกิจกรรมเป็นการเปิดรับสมัครเยาวชนที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านการแสดงศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้หรือภาคอื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ยุวทูตวัฒนธรรม

1.ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมชุด เครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้าทําผม ให้พร้อมสําหรับการขึ้นเวทีการประกวดวันที่ 29 ธันวาคม2557
2.ผู้เข้าประกวดจะต้ องเตรียมการแสดงพื ้นบ้ าน เช่น การแสดง หือ การร้องเพลง พร้อมเตรียมCD เพลง
และอุปกรณ์ สําหรับการแสดงขึ ้นประกวดในวั นแข่งขัน
3.ผู้ชนะการประกวดจะต้องมารับรางวัล และโชว์การแสดงอีกครั้ง ในวั นที่ 31 ธันวาคม2557

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไทย
2.ชาย หรือ หญิง มีอายุ ระหว่าง13-20 ปี
3.สําเนาหลักฐานการศึกษา
4.ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนา4×6 นิ้ว จํานวน 1 ใบ

การประกวดยุวทูตวัฒนธรรม

ประกวด : วันที่ 29 ธันวาคม2557
รับรางวัล : วันที่ 31 ธันวาคม2557
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จํานวน1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 : เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จํานวน1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จํานวน1 รางวัล
รางวัลชมเชย : เงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน2 รางวัล
ผู้เข้าประกวดตกรอบแรก จะได้รั บเงินค่าแต่งตัว คนละ1,000 บาท

ศิลปินที่มาร่วมงาน

 

 2015_pic_4

บรรยากาศงาน

 

2015_pic_52015_pic_6

2015_pic_7

2015_pic_8

2015_pic_9 2015_pic_10

2015_pic_11

Categories: Phuket Countdown 2015

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>